Riaditeľský útvar

Z a m e s t n a n c i

PhDr. Mária HORVÁTHOVÁ, PhD.
riaditeľka, psychologička

     Od roku 2014 je riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. V súčasnosti sa okrem riadiacej práce venuje aj diagnostike a odbornému poradenstvu pre deti, dospievajúcu mládež, rodičov a pedagógov. Pravidelne lektoruje v oblasti vzdelávania, kde sa orientuje na široké spektrum rozvoja sociálno-psychologických zručností a vzdelávania v oblasti poradenstva.

     Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii, sériu výcvikov orientovaných na prevenciu sociálnej patológie a na skupinovú prácu s deťmi a dospievajúcimi. Súčasťou jej odborného vzdelania je aj poradenstvo zamerané na deti s problémovým a hyperaktívnym správaním. Zároveň bola frekventantkou vzdelávacích programov zameraných na rozvoj manažérskych kompetencií.

Ing. Emília JESENSKÁ
hospodárska a ekonomická agenda


PhDr. Agáta VAŇOVÁ
personálna a mzdová agenda, majetok


Anton MIKULA
údržba, vrátnica


Adriána HUDÁKOVÁ
upratovačka, vrátnica