Chorí a zdravotne oslabení

     Kategória „chorí a zdravotne oslabení jedinci“ je špecifickou a náročnou kategóriou v rámci vzdelávania, aj diagnostiky. Primárna diagnóza (choroba), psychický stav a emocionálne nastavenie dieťaťa, ktoré vo väčšine prípadov má množstvo bariér a obmedzení vo svojom živote ovplyvňujú aj edukačný proces. Vzdelávanie týchto žiakov má svoje špecifiká, v závislosti od druhu a stupňa zdravotného postihnutia, kompenzačných mechanizmov dieťaťa, ale aj rodinného zázemia.

     Diagnostika je v prvom rade predmetom rôznych odborov medicíny. Cieľom špeciálnej pedagogiky v tomto diagnostickom procese je nájsť vhodné spôsoby a prostriedky, aby sa konkrétna chyba, porucha, resp. choroba, nestali neprekonateľnou prekážkou rozvoja osobnosti dieťaťa.

     Podľa MKCH 10 (10.revízia) možno choroby členiť na: infekčné a parazitárne, nádory, choroby krvi a krvotvorných orgánov, choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok, duševné poruchy, choroby nervového systému, choroby dýchacej, tráviacej sústavy a podobne. Nemenej závažným problémom však popri primárnej diagnóze bývajú sekundárne následky vyplývajúce z ochorení, t.j. psychické, neurotické poruchy, nutkavé prejavy v správaní, rýchlo nastupujúca a častá unaviteľnosť, resp.  strach z recidívy, či bolesti.

  •  Chorý jedinec je v stave choroby, kedy došlo k poruche rovnováhy organizmu a prostredia. Zaraďujú sa sem deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu, alebo medzi organizmom a prostredím sú hospitalizované v zdravotníckych zariadeniach a preto nemôžu byť vzdelávané v bežných školách. Ich rehabilitácia sa zameriava na edukačné ciele, ako aj na podporné pozitívne výchovné pôsobenie na pacientov. K najčastejším detským chorobám patria: choroby dýchacieho systému, uropoetického systému, poruchy metabolizmu, choroby krvi, kože, infekčné choroby, a celý rad iných ochorení, rôznej etiológie a symptomatológie.
  • Zdravotne oslabený je jedinec v stave rekonvalescencie alebo má zníženú odolnosť voči chorobám, tendenciu k recidivite, alebo je jeho zdravotný stav ohrozený nesprávnou životosprávou. Patria sem deti, ktoré sa z dôvodu liečenia alebo doliečovania nachádzajú dlhší čas v detských ozdravovniach alebo liečebniach.

Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov v:

  • základnej škole pri zdravotníckom zariadení, t.j. v základnej škole pri nemocnici, ozdravovni, sanatóriu, liečebni, kúpeľoch (ďalej len „základná škola pri zdravotníckom zariadení“),
  • v špeciálnych triedach základných škôl,
  • pri individuálnom začlenení žiaka v základnej škole.

     Podľa závažnosti zdravotného stavu umožňuje Zákon č. 245/ 2008 Z.z Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov formy osobitného plnenia školskej dochádzky, individuálne vzdelávanie, čiastočné oslobodenie, resp. oslobodenie od predmetu na celý školský rok, resp. na jeho časť a pod. Každý prípad je nutné posúdiť individuálne. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, že prítomnosť žiaka na vyučovaní, sociálny kontakt s rovesníkmi a zmena prostredia zohráva v mnohých prípadoch dosť dôležitú úlohu pri ozdravovacom procese žiaka. Aj keď to môže byť náročné pre všetky strany, škola, rodič, žiak.


Zdroje: