Dieťa s ADHD (ADD)

     ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) alebo porucha pozornosti a  hyperaktivita je neurovývinová porucha. Prejavuje sa už od raného veku dieťaťa a  môže pretrvať až do dospelosti. Symptómy: hyperaktivita, nepozornosť, impulzivita. K ADHD môžu byť pridružené aj poruchy správania, ale ADHD samotné nie je porucha správania, ako to často býva zamieňané. Pre označenie syndrómu poruchy pozornosti bez hyperaktivity sa používa označenie ADD.

     Diagnostika porúch aktivity a pozornosti je založená na hodnotení klinických príznakov správania dieťaťa v minimálne dvoch rôznych prostrediach, zahŕňa komplexný proces a spoluprácu viacerých odborníkov. Využívajú sa pritom štandardné psychodiagnostické testy, posudzovacie škály, dotazníky, pozorovanie dieťaťa, anamnéza (rodinná, školská, zdravotná). V oblasti medicíny, zobrazovacie metódy (CT – počítačová tomografia, MR – magnetická rezonancia) pri atypickom obraze ADHD, resp. podozrení na organicitu, elektrofyziologické metódy (EEG – elektroencefalografia,  EKG – elektrokardiografia) v súvislosti s plánovanou farmakoterapiou.

Konečnú diagnózu stanovuje klinické pracovisko detskej neurológie alebo detskej psychiatrie.

Typy ADHD:

 1.  Podľa závažností poruchy

Mierny typ ADHD:

 • len málo symptómov alebo ich prejavy sú mierne, pokles schopnosti koncentrovať sa,
 • mierne alebo žiadne problémy v škole, či sociálnych kontaktoch,
 • zvyčajne sa zaobídu bez odbornej pomoci, stačí individuálny prístup.

Stredný typ ADHD:

 • symptómy sa pohybujú v rozmedzí miernych až vážnych,
 • pozorujeme nepokoj, nesústredenie, emočnú nestabilitu, zníženú sebakontrolu,
 • okrem individuálneho prístupu je žiaduca aj odborná starostlivosť.

Závažný typ ADHD:

 • symptómy potrebné k stanoveniu diagnózy sa prejavujú v nadmernej miere,
 • ovplyvňuje to negatívne život dieťaťa v škole, v spoločnosti,
 • výrazný nepokoj, sklon k rizikovému chovaniu, nízka až nulová schopnosť sebakontroly, problémy vo vzťahoch s ostatnými,
 • často sa vyskytujú aj špecifické poruchy učenia, odborná starostlivosť je nevyhnutná.

2. Podľa prevažujúceho symptómu

 • ADHD s prevažujúcou poruchou pozornosti (nesústredené dieťa, veľkú rolu tu zohráva motivácia a adekvátne stimulácia…),
 • ADHD s prevažujúcou motorickou hyperaktivitou a impulzivitou (hyperaktivita sa môže prejavovať po motorickej, či hlasovej stránke, impulzivita sa prejavuje okamžitou reakciou na podnet, chýba fáza premýšľania…),
 • kombinovaný typ.

Plusy a mínusy ADHD, kompenzácia:

 

+

kompenzácia

Aktivácia a motorické schopnosti:

 • vyššia výkonnosť,
 • schopnosť rýchleho rozhodovania,
 • angažovanosť, akčnosť
 • rýchla unaviteľnosť,
 • impulzivita v rozhodovaní,
 • nesprávne rozhodnutia,
 • psychomotorický nepokoj,
 • poruchy hrubej, jemnej motoriky, motorickej koordinácie,
 • naučiť sa šetriť silami,
 • striedať činnosti, ale dokončiť ich,
 • rozvrhnúť si prácu na viac kratších úsekov,
 • chybné rozhodnutia vieme napraviť, ospravedlniť sa za chybu,
 • zvoliť si vlastné pracovné tempo, …

Pozornosť:

 • zvýšená schopnosť vnímať, reagovať na podnety,
 • schopnosť robiť viac vecí naraz
 • kolísavá pozornosť,
 • riziko zvýšenej chybovosti
 • naučiť sa krátko odpočívať, relaxovať,
 • striedať zmysly, ktorými prijímame informácie,
 • pri učení využívať multisenzorický prístup,
 • pokúsiť sa naučiť vnímať výpadky pozornosti a požiadať o doplnenie informácii

Pamäť:

 • kvalitná dlhodobá pamäť je základom úspechu pri štúdiu

 

 • porucha krátkodobej pamäti – zrakovej, sluchovej,
 • zhoršené uloženie informácii do strednej a dlhodobej pamäti
 • naučiť sa využívať krátkodobú pamäť (sluchovú, zrakovú, kinestetickú, …),
 • trénovať pamäť – opakovanie, asociačné učenie

Emócie:

 • zvýšená citlivosť, vnímavosť,
 • hĺbka citov,
 • spontánnosť, veselosť, hravosť
 • emočná labilita, nízka tolerancia frustrácie,
 • znížené sebavedomie, sebadôvera,
 • znížená schopnosť empatie
 • nácvik relaxačných techník, sebaovládania,
 • nácvik riešenia konfliktov,
 • nácvik asertívneho správania (nie drzého),
 • rozvíjať schopnosť empatie

 Myslenie:

 • „difúzny spôsob myslenia“ – vnímanie viac vecí naraz môže priniesť originalitu v nápadoch, riešení úloh
 • chaotickosť v myslení,
 • viac konkrétne myslenie, možný problém s abstrakciou
 • naučiť sa určitému postupu v myslení,
 • vedieť sa vrátiť k hlavnej „línii“,
 • dokončovať postup pri myslení, začaté činnosti, ..

Reč:

 • pohotovosť, komunikatívnosť,
 • originalita, netradičné spôsoby komunikácie
 • poruchy reči,
 • artikulačná neobratnosť,
 • impulzívne skákanie do reči,
 • odbiehanie od témy
 • v prípade potreby zaistiť logopéda,
 • naučiť sa zásady efektívnej komunikácie – systém, poriadok,
 • rozumieť verbálnej i neverbálnej komunikácii,
 • ovplyvňovať impulzivitu v reči

Zmyslové vnímanie:

 • odlišný spôsob vnímania vedie k vyššej kreativite, fantázii
 • možné poruchy zrakového a sluchového vnímania môžu viesť k poruchám učenia
 • zabezpečiť reedukáciu porúch zmyslového vnímania, či porúch učenia ak sa vyskytujú

Vymedzenie podľa MKCH 10

F90 Hyperkinetická porucha
        Skupina porúch charakterizovaná skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života), neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť, tendenciou prechádzať z jednej činnosti na druhú bez ich dokončenia a dezorganizovanou, nedostatočne regulovanou a nadmernou aktivitou.

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti

Nedostatok pozornosti:

 • pri hyperaktívnom syndróme
 • pri hyperaktívnej poruche
 • pri poruche s hyperaktivitou

F90.1 Hyperkinetická porucha správania
           Hyperkinetická porucha spojená s poruchou správania


Zdroje: