PRE MŠ: Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku podľa D. B. Eľkonina

V školskom roku 2022/2023 otvárame kurz:

 Tréning fonematického uvedomovania pre deti v predškolskom veku
podľa D.B. Eľkonina
hravou formou rozvíjame predčitateľské zručnosti, jazykové zručnosti
a fonematické uvedomovanie

  • Určený pre deti vo veku od 5 rokov, optimálne predškoláci s odloženou školskou dochádzkou, rizikové skupiny detí (s oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti v logopedickej starostlivosti).
  • Pravidelné stretnutia 1x v týždni, 45 min, 33 lekcií, v malej skupine detí  v priestoroch CPPPaP, Karpatská 8, pod vedením špeciálnej pedagogičky.
  • Cieľom je stimulácia a rozvoj jazykového citu a porozumenia reči, sluchového vnímania a fonematických schopností, ktoré sú dobrým štartom do školy pre všetkých budúcich prvákov.
  • Deti pracujú so šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod.
  • Hravou formou rozvíjame fonematické uvedomovanie, ktoré je dôležité pre úspešný nácvik čítania v škole. Počas programu využívame metodiku podľa D.B. Eľkonina. 
  • Zameriame sa na (fonematické uvedomovanie v predgrafemickej fáze), oboznamujeme deti s hláskovou štruktúrou reči, poznávajú čo sú slabiky, učia sa rozoznávať dĺžeň v slovách. Rozvíjame sluchovú pamäť, priestorovú orientáciu a rečové schopností detí.
  • Následne je možnosť pokračovať v kurze: grafémová časť.
  • Je potrebné zakúpiť šlabikár, cena potrebného šlabikára je cca 15 euro.

Prihlásiť sa môžete do 30.septembra 2022 cez prihlasovací formulár


Kontakt:
Mgr. Katarína Prokopová
špeciálna pedagogička
 e-mail: prokopova@centrumke.sk