Organizačná štruktúra

Riaditeľský útvar

Oddelenie sa špecializuje na:

 • riadenie činností a chodu CPPPaP;
 • spoluprácu s jednotlivými školami a ich zriaďovateľmi v územnej pôsobnosti zariadenia;
 • metodické usmerňovanie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v Košiciach, odboru školstva;
 • spoluprácu a externú komunikáciu s partnerskými inštitúciami – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ÚPSVaR, LF UPJŠ.;
 • komplexné zabezpečenie plánovacej a ekonomickej agendy;
 • zabezpečenie odborných a ekonomických činností na úseku financovania, hospodárenia a rozpočtu;
 • komplexné spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy;
 • komplexné zabezpečenie prevádzky CPPPaP.

Oddelenie poradenstva osobnostného vývinu, psychoterapie a supervízie

Oddelenie sa špecializuje na:

 • terapiu a poradenstvo v akútnych záťažových a krízových situáciách – závažné traumy a konflikty (v rodine, kolektíve), zmeny zdravotného stavu;
 • subjektívne prežívanie ťažkosti – tréma, zajakávanie, úzkostné stavy, fóbie, závislosti, ťažkosti neurotického charakteru;
 • problémy v osobnostnom vývine, psychosomatické ťažkosti, identita osobnosti, depresívne stavy, suicidálne tendencie a pod.;
 • riešenie problémov v rámci individuálnej a skupinovej psychoterapie a rodinnej terapie;
 • rozvoj identity, sebapoznávania, citového a mravného života, pomoc pri vôľových, charakterových a citových problémov, otázky zmyslu života, psychohygienu a harmonický rozvoj osobnosti;
 • supervíznu činnosť;
 • odbornú metodickú starostlivosť pre školských psychológov.

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a metodiky výchovného a kariérového poradenstva

Oddelenie sa špecializuje na:

 • pomoc pri problémoch so správaním, porúch psychického vývinu a porúch správania;
 • adaptačné problémy pri začleňovaní sa do sociálnych vzťahov (kolektív triedy) a prácu s problémovými triedami;
 • riešenie problémov komunikácie a sebaregulácie – v rodine, so školskými a inými autoritami, s rovesníkmi, s druhým pohlavím a pod.;
 • skupinové poradenské a preventívne aktivity zamerané na formovanie postojov k zdravému spôsobu života;
 • poradenstvo v oblasti závislostí, šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a pod.;
 • realizácia programov primárnej a sekundárnej prevencie pre deti a mládež s využitím technik skupinovej dynamiky, sociálneho učenia, metód sociálneho tréningu;
 • odbornú metodickú starostlivosť pre výchovných poradcov a prevencie;
 • projektovú činnosť a realizáciu projektov.

Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu a poradenstva v kariérovom vývine

Oddelenie sa špecializuje na:

 • adaptačné ťažkosti žiaka;
 • diagnostikovanie a odborné poradenstvo príčin školskej neúspešnosti v učení, podpore výkonovej motivácie a spôsobu učebnej činnosti s návrhmi na riešenie;
 • identifikáciu nadania a talentu, pomoc pri riešení problémov nadaných žiakov a pod.;
 • diagnostikovanie, rediagnostiku a poradenstvo pri začlenení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími ťažkosťami;
 • kariérové poradenstvo – výber vhodnej strednej školy, vysokej školy a študijného odboru.