Organizačná štruktúra

Riaditeľský útvar

Oddelenie sa špecializuje na:

 • riadenie činností a chodu CPPPaP;
 • spoluprácu s jednotlivými školami a ich zriaďovateľmi v územnej pôsobnosti zariadenia;
 • metodické usmerňovanie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v Košiciach, odboru školstva;
 • spoluprácu a externú komunikáciu s partnerskými inštitúciami – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ÚPSVaR, LF UPJŠ.;
 • komplexné zabezpečenie plánovacej a ekonomickej agendy;
 • zabezpečenie odborných a ekonomických činností na úseku financovania, hospodárenia a rozpočtu;
 • komplexné spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy;
 • komplexné zabezpečenie prevádzky CPPPaP.

Oddelenie poradenstva, terapie a špeciálnej pedagogiky

Oddelenie sa špecializuje:

 • poskytuje psychologické poradenstvo zamerané na optimalizáciu osobnostného vývinu. Poskytuje komplexnú psychologickú starostlivosť deťom a žiakom v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vývinu, hlavne na poznanie, rozvoj a efektívne využitie vlastných schopností a zručností pri zvládnutí aktuálnych úloh, sebarealizácii a pri životnom plánovaní;
 • zaoberá sa podporou a optimalizáciu procesov personalizácie a socializácie, hlbšími a základnými stránkami osobnosti dospievajúceho, t. j. identitou, zrelosťou osobnosti, seba ponímaním a sebapoznávaním, citovým a mravným životom, vôľovými, charakterovými a citovými problémami, otázkami zmyslu života, psychohygienou a harmonickým rozvojom osobnosti;
 • poskytuje psychologickú starostlivosť a psychoterapeutické vedenie študentov s rôznymi subjektívnymi osobnostnými ťažkosťami a v prípade potreby uskutočňuje krízovú intervenciu a psychoterapiu;
 • poskytuje psychologické služby deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja
  a psychického zdravia;
 • vykonáva poradenstvo pri riešení vzdelávacích, profesionálnych potrieb detí a žiakov a kariérne poradenstvo. Poskytuje komplexnú psychologickú starostlivosť deťom a žiakom v oblasti optimalizácie ich vzdelávacieho vývinu, profesijného vývinu a starostlivosti o rozvoj nadania;
 • pomáha pri adaptácii na zvolený typ štúdia, rozvíja spôsobilosti
  pre vzdelávanie hlavne rozvojom kognitívnych funkcií a tvorivosti a vyhľadáva a rozvíja nadaných a talentovaných žiakov;
 • vykonáva diagnostiku a poradenstvo pri vzdelávacích ťažkostiach žiaka
  v škole, pracuje so žiakmi s poruchami učenia, pomáha odstraňovať alebo aspoň zmierňovať dopady porúch učenia a správania na osobnosť dieťaťa;
 • podieľa sa na zosúladení študijných a profesijných ašpirácií žiakov s ich kognitívnymi a osobnostnými predpokladmi, diagnostikuje tieto predpoklady a navrhuje žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom návrhy na zefektívnenie vzdelávacieho procesu v záujme harmonického rozvoja osobnosti;
 • poskytuje odborné informácie pri rozhodovaní o odklade povinnej školskej dochádzky alebo predčasnom zaškolení, poskytuje konzultácie, odborne poradenské služby a metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom materských, základných a stredných škôl a zákonným zástupcom detí a žiakov, a odborne usmerňuje výchovných poradcov, triednych učiteľov a učiteľov;
 • Špeciálni pedagógovia, pôsobiaci v tomto oddelení, vykonávajú špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytujú reedukačnú terapeutickú podporu. Podieľajú sa na integrácii postihnutých detí a mládeže do podmienok bežných tried.

Oddelenie prevencie, metodiky a supervízie

Oddelenie sa špecializuje:

 • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagogickým zamestnancom materských, základných a stredných škôl a zákonným zástupcom detí a žiakov;
 • koordinuje realizáciu metodického usmerňovania poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice na základe príslušného poverenia;
 • vykonáva poradenstvo pri riešení sociálnych potrieb detí a žiakov. Poskytuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu, porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov;
 • Realizuje programy primárnej a sekundárnej prevencie pre deti a mládež s využitím techník skupinovej dynamiky, sociálneho učenia, metód sociálneho tréningu s cieľom pozitívne ovplyvňovať dificilné, disociálne a asociálne správanie detí a mladistvých a vykonáva aktivity súvisiace s preventívnou činnosťou v materských školách, základných školách a stredných školách;
 • Zabezpečuje sociálne poradenstvo a socioterapiu zamerane na sledovanie a hodnotenie správania detí a žiakov.
 • poskytuje odborné poradenské služby, metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom prevencie, školenia, vzdelávania a tréningy a konzultačnú činnosť pre rodičov, zákonných zástupcov a pre ostatných pedagogických zamestnancov materských, základných a stredných škôl;
 • organizuje výcviky peer aktivistov, vedie nácvik sociálno-psychologických zručností, individuálnu, resp. skupinovú diagnostiku, najmä pre oblasť poruchy správania a emócií;
 • pri poskytovaní pomoci spolupracuje so zainteresovanými inštitúciami a združeniami občanov;
 • Oddelenie realizuje a zabezpečuje supervíznu činnosť.