O nás

Centrum poradenstva a prevencie

je  školským  zariadením,  ktoré poskytuje poradenstvo  v osobnostnom,  sociálnom,  vzdelávacom, kariérovom vývine,  ako aj  v oblasti  prevencie  závislostí a negatívnych  prejavov  správania.

V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg – metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie. Naši odborní zamestnanci pôsobia na materských, základných a stredných školách v rámci okresu Košice 1.

  • Poskytujeme deťom, mládeži, rodičom a ďalším klientom psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu pomoc a starostlivosť.
  • Poskytujeme svoje služby bezplatne.
  • CPP je od 1. februára 2011, na základe poverenia Okresného úradu Košice – odbor školstva, supervíznym pracoviskom.
  • Metodické usmerňovanie poradenských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školstva v Košiciach.
  • CPP je poskytovateľom aktualizačného a adaptačného vzdelávania odborným zamestnancom.