Úlohy špeciálneho pedagóga

Činnosť špeciálneho pedagóga v centre zahŕňa nasledujúce základné činnosti:

 • Diagnostika 

  – zameraná na hľadanie príčin školskej neúspešnosti klienta, dôvodov nepozornosti, či problémového správania sa. Špeciálnopedagogická diagnostika je zameraná predovšetkým na vývinové poruchy učenia a oslabenie dielčich funkcií. S ohľadom na rôznorodú klientelu a jej potreby spolupracuje aj s odborníkmi z iných oblastí a to z: pediatrie, neurológie, logopédie, pedopsychiatria a pod. Výsledkom diagnostického procesu je stanovenie diagnózy a následné určenie možnej prognózy.


 • Špeciálnopedagogické poradenstvo

  – na základe získaných výsledkov a záverov diagnostiky sa poskytuje predovšetkým rodičom a klientom špeciálnopedagogické poradenstvo so zameraním na ďalší postup práce s klientom s cieľom zlepšenia kvality života jedinca.


 • Reedukácia, kompenzácia

  – ako základné metódy práce s klientom. V prípade, že bola klientovi diagnostikovaná niektorá z VPU, resp. v nižšom veku oslabenie dielčich funkcií, špeciálny pedagóg navrhuje  pre klienta reedukačný plán, ktorý zahŕňa prácu v centre a pravidelné činnosti v domácom prostredí. Rodič býva o všetkom poučený.


 • Poradenstvo (iné) 

  pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave IVVP a podobne.