Vývinové poruchy učenia

Pre vývinové poruchy učenia (VPU) všeobecne platí:

  • objavujú sa od raného štádia osvojovania si danej zručnosti,
  • nie sú dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa,
  • nevyplývajú z mentálnej retardácie alebo iného zdravotného postihnutia (poruchy zraku, sluchu, iný zdravotný hendikep)
  • ich príčinou nie je získané poškodenie mozgu alebo ochorenie,
  • majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy.