Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a § 117 – Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami uverejňuje v profile Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky  Súhrnnú správu za obdobie kalendárneho štvrťroka: www.uvo.gov.sk