Verejné obstarávanie

  • Verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a § 117 – Zadávanie zákaziek
    s nízkymi hodnotami uverejňuje v profile Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky  Súhrnnú správu za obdobie kalendárneho štvrťroka.