Dysortografia

DYSORTOGRAFIA

     Jednoducho povedané, porucha prejavujúca sa v pravopisných zručnostiach (diktáty, prepis textu), často býva spojená s dyslexiou alebo dysgrafiou. Pri diagnostike treba vziať do úvahy viac faktorov. Dôležitá je pedagogická charakteristika, vyjadrenia vyučujúcich cudzích jazykov. Táto porucha postihuje grafickú a pravopisnú zložku písomného prejavu, tzv. špecifické dysortografické chyby, ktoré nevyplývajú z nezvládnutého osvojenia si gramatických pravidiel.

     Vývinové poruchy učenia bývajú sprevádzané deficitmi v rôznych oblastiach, tzv. čiastkových funkciách. V prvých rokoch školskej dochádzky sa pri zistení týchto deficitov a správne nastavenej reedukácií dá VPU predísť alebo ich hneď od začiatku dostať pod kontrolu a minimalizovať ich negatívne prejavy a dôsledky na školský výkon dieťaťa. Pokiaľ sa reedukácii nevenuje dostatočná pozornosť, problémy dieťaťa sa budú kumulovať a narastať a môže dôjsť k výraznému zlyhaniu na 2. stupni ZŠ. Dieťa s dysortografiou nezlyháva len tam, kde hodnotíme diktát, či prepis, robí chyby v zaznačení si domácej úlohy,  pri písomkách zadávaných sluchovou cestou, zle sa naučí učivo, ktoré si v dôsledku poruchy nestihol zapísať alebo jeho zápis bol nedostatočný, respektíve nesprávny.


Dysortografia býva sprevádzaná deficitmi v nasledujúcich oblastiach:

 • sluchová percepcia (diferenciácia, analýza, syntéza), orientácia a pamäť,
 • zraková percepcia (diferenciácia, analýza, syntéza), zraková pamäť,
 • vnímanie a schopnosť reprodukcie rytmu,
 • znížený jazykový cit,
 • oblasť intermodality,
 • pomalé osobnostné pracovné tempo, resp. v dôsledku pridruženej dysgrafie.

Medzi špecifické dysortografické chyby patria:

 • vynechávanie písmen, slabík, slov i celých viet,
 • pridávanie písmen, slabík, slov,
 • nesprávne používanie diakritiky,
 • kinetické inverzie slabík,
 • zámeny zvukovo podobných hlások,
 • mäkké a tvrdé slabiky,
 • nedodržiavania hraníc medzi slovami,
 • komolenie slov v dôsledku logopedického nálezu.

Metódy reedukácie zahŕňajú:

 • rozvoj špecifických rečových a jazykových schopností, pamäti,
 • vizuálnej a auditívnej percepcie,
 • multisenzorický prístup vo všeobecnosti,
 • fonematické uvedomenie – D.B Eľkonin,
 • autodiktát, komentovaný diktát, diktát písaný morzeovkou _ ._ .. .

Kompenzačné pomôcky a pomôcky pri reedukácii:

 • mäkké/tvrdé kocky,
 • modely písmen,
 • multisenzorické tabuľky,
 • vytvorenie tabuliek s vlastnými gramatickými prehľadmi,
 • slovníky (aj v elektronickej podobe),
 • textové editory (kontrola pravopisu, naučiť žiaka ich využívať a pracovať s nimi),
 • IKT (diktafón, MP3…).

 Dysortografia v MKCH 10 ako F81.1 Špecifická porucha hláskovania

     Porucha, pri ktorej je hlavnou črtou špecifické a významné spomalenie vývinu hláskovania bez anamnézy špecifickej poruchy čítania a ktoré nezapríčiňuje len nízky mentálny vek, odchýlky zrakovej ostrosti alebo neprimerané vyučovanie. Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj schopnosť správne písať slová. Špecifické zaostávanie hláskovania (bez poruchy čítania).

Nepatrí sem: 

 • Agrafia, bližšie neurčená (R48.8)
 • Pravopisné ťažkosti:
  • zapríčinené neadekvátnou a nedostatočnou výučbou (Z65)
  • so špecifickou poruchou čítania (F81.0)

Literatúra: