Košický Kariérkový Workshopping

Košický Kariérkový Workshopping 2024

Naše centrum malo milú príležitosť pripraviť pre kolegov zo škôl košického kraja podujatie zamerané na oblasť kariérového poradenstva. Podujatie sa odohralo 06. 03. 2024 na pôde Súkromnej SOŠ Ekonomická Košická Akadémia; Tajovského 15.

Našim zámerom bolo predstaviť kariérové poradenstvo ako príležitosť pre rozvíjanie kariérových zručností žiakov.
Podarilo sa nám stretnúť sa v počte 44 účastníkov v tvorivej a inšpiratívnej atmosfére. Mohli sme si vybrať z ponuky deviatich rozmanitých workshopov v troch tématických sekciách. Workshopy voľne spájala téma rozvoja kariérových zručností žiakov. K tejto téme sme pristúpili z troch smerov:

  • poradenský prístup bol zastúpený workshopmi zameranými na inovatívne smery v kariérovom poradenstve,
  • inovatívne aktivity v rámci kariérovej výchovy na školách,
  • rozvoj kariérových kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Workshopy si pripravili odborníci zo škôl, centier poradenstva a prevencie a  ďalších organizácií, ktoré spája téma rozvoja mládeže. Po bloku workshopov a prestávke na obed sme sa stretli pri panelovej diskusii zameranej na tému rozvoja kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v podmienkach bežnej školy. Podobu panelovej diskusie mohli ovplyvniť účastníci vlastnými podnetmi a otázkami, ktoré formulovali v rámci online prihlášky a ktoré mali panelisti v predstihu k dispozícii. Našim cieľom bolo identifikovať fungujúce princípy a pozitívne príklady  na ktorých môžu školy pri rozvoji systému kariérovej výchovy a poradenstva stavať. Úlohy panelistiek sa skvelým spôsobom zhostili dámy Mgr. Monika Timková (školská kariérová poradkyňa, ZŠ M. R. Štefánika, Budimír), Mgr. Katarína Hrubošová (sociálna pedagogička, lektorka a kariérová poradkyňa, CPP Tvrdošín) a Mgr. Bc. Janette Šalachová (školská poradkyňa ZŠ Postupimská), za čo im patrí vďaka. Postrehy, ktoré v rámci panelovej diskusie zazneli dávame k dispozícii v sekcii s výstupmi.

Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme, že sa podieľali na vytvorení priateľskej, pracovnej a inšpiratívnej atmosféry. Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie, obohacovanie a sieťovanie ľudí, ktorí chápu, že kariérové poradenstvo je príležitosť pre všestranný rozvoj žiakov.

Program

Anotácie

Výstupy

Kontaktná osoba v prípade otázok:

Mgr. Miroslav Litavský

tel: 055/68 23 204

mail: litavsky@centrumke.sk