Súhrn anotácií k workshopom

Zhrnutie:

1. Inovatívne smery v kariérovom poradenstve:

  • Využitie hodnotových kariet pri kariérovom poradenstve
  • Rozvoj kariérových zručností pri práci s kartami
  • Štartovacia čiara vs. kariérny úspech

2. Inovatívne aktivity kariérovej výchovy na školách:

  • Rozvoj kariérových kompetencií žiakov ZŠ v oblasti podnikania
  • Realita všedných dní alebo zo života kariérovej poradkyne na základnej škole
  • Satori alebo Woke? Workshop o otváraní “tretieho oka” kariérového poradcu

3. Rozvoj kariérových kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  • Kids’Skills
  • ASSET program pre stredné školy
  • UNIPOC – ako podporiť stredoškolákov so znevýhodnením a umožniť im štúdium na VŠ

1. Inovatívne smery v kariérovom poradenstve:

A1: Využitie hodnotových kariet pri kariérovom poradenstve

Terapeutické karty Svetom hodnôt sú originálnou a atraktívnou možnosťou, ako realizovať kariérové poradenstvo v individuálnej aj skupinovej forme. Karty môžu pomáhať identifikovať  a formulovať, na čom žiakom záleží, ktoré hodnoty a motívy sú pre nich v kariérovej voľbe dôležité. Poznanie vlastných pracovných hodnôt a motivátorov je dôležité pri  rozhodovacích procesoch a neskôr aj dosahovaní cieľov. Pri skupinovom použití pomáhajú hodnotové karty rozvíjať diskusiu a zdieľanie názorov, zlepšiť porozumenie druhým, prehĺbiť schopnosť rozpoznať a vyjadriť hodnoty ostatných.

Benefitom je zároveň trénovanie komunikačných zručností, kooperácie, mäkkých zručností a pod. 

Workshop je vedený interaktívnou, zážitkovou formou a je určený kariérovým poradcom, školským psychológom, každému, kto realizuje kariérové poradenstvo so skupinami žiakov (2. stupeň ZŠ, SŠ). Lektorka: Zita Haklová, psychologička a kariérová poradkyňa,  CPP Zuzkin Park, Košice.

A2: Rozvoj kariérových zručností pri práci s kartami

Ako naučiť deti, žiakov a študentov hovoriť o sebe? Komunikácia je téma komplikovaná a krásna súčasne. Práca s kartami či už terapeutickými, obrázkovými, náladovými, emocionálnymi, hodnotovými…. „akýmikoľvek“ otvára dvere do duše sebapoznania, poznania názorov ale aj rešpektu a prijatia človeka a jeho jedinečnosti. Karty nám prinášajú

čas na zamyslenie – ako to vlastne Ja sám mám, poukazujú tiež na telesné zmeny, myšlienky aj prežívané pocity. Využitie kariet v praxi pedagógov prináša ideálnu príležitosť trénovať schopnosť načúvať, dôverovať a budovať vzťahy kladením vhodných otázok nielen v školských kolektívoch.

Cieľom workshopu je prakticky zažiť prácu s kartami ako s nimi pracujem pri práci so skupinami, nájsť kľúč k ich používaniu, získať odpovede ktoré hľadám k práci s otázkami, dopriať si čas pre sebarozvoj a rešpektujúcu komunikáciu. Sebapoznanie, komunikácia  a spolupráca patria medzi kľúčové kariérové zručnosti a využitie kariet prináša poradcom a pedagógom efektívny nástroj pre ich rozvoj.

Lektorka: Katarína Hrubošová, sociálna pedagogička, lektorka, kariérová poradkyňa a koučka, CPP Tvrdošín.

A3: Štartovacia čiara vs. kariérny úspech

Pozývame vás zažiť aktivitu zameranú na porozumenie možnostiam a obmedzeniam žiakov v školskom prostredí, ktoré ovplyvňujú ich kariérové zameranie. Prostredníctvom tejto aktivity sa môžeme naučiť lepšie sa vcítiť do rôznych pozícií, situácií a okolností, v ktorých sa žiaci ocitajú a môžu ocitnúť.

Lektor: Richard Vojtas, psychológ a kariérový poradca, CPP Spišská Nová Ves

2. Inovatívne aktivity kariérovej výchovy na školách

B1: Rozvoj kariérových kompetencií žiakov ZŠ v oblasti podnikania

Meniaci sa trh práce prináša výhody ľuďom, ktorí ovládajú základy obchodu, financií, manažmentu, marketingu, účtovníctva a informačných technológií. Je v záujme kariérového rastu žiakov ich na to pripravovať, bez ohľadu na to, či budú niekedy v budúcnosti podnikať, viesť firmu, alebo budú zamestnancami. V rámci workshopu si ukážeme vybrané aktivity zo spomínaných oblastí, pomocou ktorých môžeme naštartovať rozvoj žiakov týmto smerom už v rámci kariérového poradenstva a výchovy na základnej škole. 

Lektorka: Mgr. Ing. Alena Derenčényiová

B2: Realita všedných dní alebo zo života kariérovej poradkyne na základnej škole

Praktický seminár o zdieľaní aktivít realizovaných s deťmi na druhom stupni základnej školy. Predstavíme si rôzne nápady a inšpirácie, ktoré sa dajú uskutočniť v prostredí školy. Budeme diskutovať na tému, ako skĺbiť kariérové poradenstvo s učiteľským úväzkom, budovať efektívny systém poradenstva a zabezpečiť jeho udržateľnosť… Otázok je veľa, skúsime si spoločne zodpovedať aspoň niektoré.

Lektorka: Monika Timková, kariérová poradkyňa a učiteľka slovenského jazyka na ZŠ s MŠ MRŠ v Budimíre.

B3: Satori alebo Woke? Workshop o otváraní “tretieho oka” kariérového poradcu

Zavádzať nové aktivity v rámci KVaKP v podmienkach bežnej školy môže byť náročné. Poďme radšej skúsiť zmeniť spôsob, ako nazeráme na aktivity, ktoré na školách pre žiakov už robíme. Skúsme v nich (prebudeným a nabudeným pohľadom) odhaliť potenciál pre rozvoj kariérových zručností žiakov. Ukážeme si, ako klasické aktivity modifikovať tak, aby slúžili kariérovému rozvoju. Účastníci budú povzbudení k tomu, aby si nový pohľad aj prakticky vyskúšali a odniesli si z workshopu sériu námetov použiteľných v bežnej praxi na školách. Konečným zámerom workshopu je uľahčiť kariérovým poradcom  zavádzanie inovatívnych metód podpory žiakov na školách.

Lektor: Miroslav Litavský, psychológ a kariérový poradca, CPP Karpatská, Košice.

3. Rozvoj kariérových kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

C1: Kids’Skills  

Moderný prístup ku kariérovej výchove pozostáva (okrem iného) aj z osvojovania si zručností potrebných pre rozvoj kariéry.

Kids’Skills je metóda na učenie sa nových zručností, získanie nových návykov a upevňovanie osvojených kompetencií. Ide o komplexný nástroj vyvinutý ako praktický model, ktorý priniesli v 90. rokoch, Ben Furman a Tapani Ahola. 

Cieľom Kids’Skills je dať deťom odvahu, pozornosť a pomôcť im osvojiť si zručnosť, ktorá im chýba, aby prekonali svoj problém. Tento prístup je zameraný na riešenie (Solution Focused), avšak namiesto riešenia problému pracujeme s dieťaťom na hľadaní a učení sa novej zručnosti. 

Cieľom nášho workshopu bude stručné predstavenie metódy a praktické skúšanie si základného kroku t. j. premeny problému na zručnosť. 

Lektorka: Katarína Knežová, kariérová poradkyňa, koučka a lektorka.

C2: ASSET program pre stredné školy

Vedecky overený program ASSET je zameraný na sociálne a komunikačné zručnosti pre pracovný život. Spoločnosť Profesia ho v spolupráci s Michigan State University priniesla aj na Slovensko a otestovala v rámci Profesia Labu 2023. Na workshope predstavíme možnosti výuky na strednej škole, pre žiakov so ŠVVP. Na ASSET program nadväzuje pracovný koučing a príprava na letné praxe, ktoré sú vhodnou príležitosťou pre študentov získať prvé pracovné skúsenosti. Počas workshopu si účastníci pozrú súvisiace materiály, zažijú praktickú ukážku a dozvedia sa aj organizačné detaily, ako sa zapojiť do spolupráce v rámci Profesia Labu 2025.

Lektorka: Martina Mladšíková, lektora ASSET programu. 

C3: UNIPOC – ako podporiť stredoškolákov so znevýhodnením a umožniť im štúdium na VŠ

Študenti so špecifickými potrebami sú na vysokej škole vítaní! Poradenské centrum UPJŠ, UNIPOC, vám predstaví ako prebieha práca s týmito študentmi a ako im vieme pomôcť v inklúzii do študijného procesu od podania prihlášky po promócie. V rámci workshopu ponúkneme k zamysleniu a diskusii kolegom na stredných školách námety, ako žiakov so znevýhodnením/špeciálnymi potrebami povzbudiť a podporiť tak, aby ich prechod na VŠ bol čo najviac plynulý.

Lektorky: RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. ; Mgr. Lenka Abrinková, PhD.