KuPREV

Pracovný zošit - KUPREVKuPREV

Program KUPREV je primárne preventívny program pre deti od 4 do 8 rokov. Autorkou je klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová.

O čo ide?

Cieľom programu je rozvíjať dieťa v rôznych oblastiach, ako je orientácia, chápanie sociálnych a praktických situácií, rozvoj osobnosti dieťaťa v každej oblasti života. Je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Program je rozdelený na 15 tém a pracujú s ním rodičia a dieťa v domácom prostredí pod vedením špeciálneho pedagóga. Témy voľne na seba nadväzujú a program sa môže opakovať podľa potreby dieťaťa.

Program KUPREV je zostavený z oblastí, ktoré sú dôležité pre poznanie a rozvoj dieťaťa, pre orientáciu vo svete a pomáha dieťaťu:

 • upevniť si orientáciu vlastnej osoby, miesta a času,
 • získať sociálnu a informačnú orientáciu,
 • rozvíjať rečové schopnosti, (dieťaťu narastá „chuť hovoriť“, reč sa stáva usporiadanejšou, začína mať zmysel,
 • zažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky (deti, ktoré program absolvujú nemávajú adaptačné ťažkosti pri nástupe do školy),
 • podnecovať zdravý vývin jeho osobnosti,
 • bezproblémovo sa začleniť do ľudskej spoločnosti.

Pre koho je určený?

Je určený pre všetky deti od 4 do 8 rokov a vhodný najmä pre:

 • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky,
 • deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou,
 • deti s pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • deti s vývinovou dysfáziou,
 • bilingválne deti,
 • deti s hraničným intelektom,
 • všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup do školy bez ťažkostí.

V prípade, že máte záujem o akékoľvek ďalšie informácie o tomto programe, môžete kontaktovať:
Mgr. Katarína PROKOPOVÁ
tel. č.: 055/68 23 209
e-mail: prokopova@centrumke.sk


Mgr. Katarína Prokopová, špeciálna pedagogička, CPPPaP Karpatská 8, Košice