Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona
dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému.
Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením v jednom – univerzálnom centre poradenstva a prevencie.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena názvu nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“. Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajšími štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS Košice-Barca na Tešedíkovej ulici 3 a pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Sídlo kmeňového pracoviska je ako doteraz na ulici Karpatská 8, Košice. Zároveň vzniká Elokované pracovisko CPP na ulici Tešedíková 3, Košice-Barca a CPP na ulici Opatovská cesta 101, Košice.  

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023: 

Centrum poradenstva a prevencie
Karpatská 8
040 01 Košice

Kontakty a spôsob objednávania nájdete na stránke centra.

  • Naše kontakty:
Elokované pracovisko 1 CPP Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca
mobilný kontakt:  0903 447 809
Elokované pracovisko 2 CPP Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
mobilný kontakt:  0903 504 910

Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….


Terapeutická záhrada ako podpora zelenej infraštruktúry v CPP Karpatská Košice

Odkaz na fond

Tento projekt je financovaný Európskou úniou vo výške 100 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Miesto realizácie

Košice, mestská časť Košice – Staré mesto, Areál záhrady CPP na Karpatskej 8 v Košiciach.

Výška NFP

85 235,77 EUR

Operačný program

 Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os: 7 – REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste vybudovaním prvkov zelenej infraštruktúry a zvýšenie biodiverzity. Posilnenie ekologickej stability daného územia regeneráciou vnútroblokov cez vytvorenie terapeutickej záhrady v priestoroch areálu CPP, Karpatská 8, Košice.

Aktivity projektu

Súčasná záhrada je kvôli asfaltovým plochám, nevyhovujúcemu výberu zelene a oplotenia mŕtvou zónou. Návrh novej záhrady má za cieľ vytvorenie fungujúceho ekosystému. Tento ekosystém vznikne kombináciou zelene (kvitnúcich aj nekvitnúcich druhov), vody, domčekov a drobného mobiliáru (krmítka pre vtáky, motýle a hmyz) a zároveň kombináciou pobytu klientov v záhrade, ktorí sa o ňu v rámci terapií spoločne s odbornými zamestnancami centra budú starať a užívať si aj kúsok prírody v hluku a prachu centra mesta. Elimináciou veľkých plôch plechového oplotenia dreveným rastrom zabezpečíme vytvorenie plôch na pohltenie hluku. Výsadba zelene a osadenie fontán zníži prašnosť. Plocha záhrady nadväzuje na okolité záhrady, čím prispeje k vytvoreniu väčšej plochy obytnej zelene a tak k zníženiu teploty vzduchu v lokalite v letných mesiacoch.

Chodníky z prírodného kameňa v pieskovom lôžku komunikujú terasy vytvorené pre terapiu klientov. Ostatná plocha je opatrená vhodnými druhmi vysokej a nízkej zelene. Nízka zeleň, kvety a bylinky môžu byť v prípade potreby zmeny nahradené, či doplnené inými druhmi.

Dažďová voda bude zachytávaná do sudov, z ktorých sa zabezpečí závlaha rastlinám v prípade sucha. 80% jestvujúcej zelene sa začlenení do novej výsadby a vhodne doplní celok.
 

Výsadba v záhrade bude kombináciou nízkej a vysokej zelene, kvetov a byliniek. Zeleň spolu s drobnými prvkami záhradnej architektúry (fontánky, napájadlá, krmítka, domčeky pre hmyz) osviežia vzduch, prilákajú hmyz a vtáctvo, vytvoria optickú bariéru a v letných mesiacoch potrebný tieň a tiež miesto pre súkromie. Dažďová voda bude zachytávaná do sudov, z ktorých sa zabezpečí závlaha rastlinám v prípade sucha.

Výstup projektu

Zrevitalizovaný areál záhrady s rozmerom 206 m2

Začiatok realizácie projektu

12/2022

Koniec realizácie projektu

11/2023

Fáza realizácie

v realizácii

Aktuality


Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov ZŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti centra na poradu, ktorá sa uskutočnídňa 14.06.2023 (streda)so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra. Online potvrdenie účasti


Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov SŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na poradu, ktorá sa uskutočnídňa 13.06.2023 (utorok)so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra. Online potvrdenie účasti