Milí rodičia, pedagógovia, klienti,

       naše centrum zastrešuje tím odborníkov, kt. ponúka komplexné psychologické, špeciálnopedagogické a sociálne konzultácie, poradenstvo a terapie.

     Súčasťou našej práce je aj kariérne poradenstvo pre  žiakov základných ako aj stredných škôl. Myslíme aj na našich klientov so ŠVVP, ktorých taktiež sprevádzame pri voľbe štúdia ako aj následnom výbere profesie.

R O Z V Í J A M E   K A Ž D É   D I E Ť A

Aktuality

Oznam pre rodičov/zákonných zástupcov, deti/žiakov/klientov, pedagogických a odborných zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFÓR na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. ŠKOLSKÝ SEMAFÓR v školskom roku 2021/2022 sa vzťahuje pre všetky druhy škôl a školských zariadení, t. j. aj na CPPPaP. Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
Môžete si ho pozrieť tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Protiepidemické opatrenia v našom centre:

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu – bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.
 • Povolený je vstup do zariadenia klientom a ich zákonným zástupcom, návštevníkom CPPPaP (bez doprovodu ďalších osôb), ak ich epidemiologická anamnéza je v poriadku (vyplnia príslušné Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti).
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia: „R-O-R“ (rúško – odstup – ruky), 1 zákonný zástupca + 1 dieťa.
 • Vstup a pobyt v zariadení je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka)
 • Zákonný zástupca dieťaťa a dieťa/klient, resp. plnoletý klient sú povinní:
  • používať vlastný ochranný prostriedok pre seba aj svoje dieťa na prekrytie horných dýchacích ciest (respirátor bez výdychového ventilu/rúško, šál, šatka) po celý čas prítomnosti v CPPPaP
  • použiť dostupnú dezinfekciu rúk
  • rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené CPPPaP a riadiť sa pokynmi CPPPaP.

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inspiráciaInšpirácie pre prácu s deťmi, nielen pre rodičov….


K u P O Z – stimulačný program zameraný na rozvoj pozornosti u detí s poruchami pozornosti, ADHD, ADD, PAS, logopedickými problémami, deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, problémami v oblasti emócií a správania a pre deti s intelektovým nadaním.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kupoz/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

Pracovný zošit - KUPREV

K u P R E V – cieľom programu je rozvíjať dieťa v rôznych oblastiach, ako je orientácia, chápanie sociálnych a praktických situácií, rozvoj osobnosti dieťaťa v každej oblasti života. Je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Program je rozdelený na 15 tém a pracujú s ním rodičia a dieťa v domácom prostredí pod vedením špeciálneho pedagóga. Témy voľne na seba nadväzujú a program sa môže opakovať podľa potreby dieťaťa.
Bližšie informácie nájdete na: https://centrumke.sk/kuprev/

V prípade záujmu o program nás kontaktujte na tel. čísle: 055/68 23 209
alebo na prokopova@centrumke.sk

 

Aktuality

Online prvé stretnutie pre začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska

Pozývame výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online prvé pracovné stretnutie pre začínajúcich VP a KP, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2021 (štvrtok) so začiatkom od 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti


Pozvánka pre školských psychológov

Pozývame školských psychológov  ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 10. novembra 2021 (streda) so začiatkom od 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti  


Online pracovné stretnutie pre VP/KaP/ KP stredných škôl

Pozývame výchovných poradcov, kariérových poradcov a koordinátorov prevencie  stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na   online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra 2021 (utorok) so začiatkom od 8:30 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online potvrdenie účasti