Aktuality pre pedagógov

POZVÁNKA na online pracovné stretnutie VP/KaP a KP ZŠ a SŠ

Pozývame výchovných poradcov/kariérových poradcov a koordinátorov prevencie základných a  stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska na    online pracovné stretnutie, dňa 9. júna 2021 (streda) od 8:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online prihlasovanie

Pokračovanie článku


VÚDPaP – Prieskum dopadov COVID 19

VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia. Preto Vás opäť chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza).  Link na dotazník: https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6

Pokračovanie článku


WEBINÁR pre začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame začínajúcich výchovných poradcov/kariérových poradcov/koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v územnej pôsobnosti pracoviska na   online webinár, ktorý sa uskutoční dňa 18. mája 2021 (utorok) so začiatkom od 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online prihlasovanie

Pokračovanie článku


Informácie pre pedagógov

Pomocník pri integrácii žiakov so ŠVVP

 


Začínajúci učiteľ

 • Učiteľ vstupuje do výkonu povolania – jeho úspešnosť bude závisieť hlavne na zastúpení dôležitých rysov osobnosti učiteľa, za ktoré sú považované: motivácia k povolaniu, talent pre povolanie a kognitívna vybavenosť.
 • Dochádza ku konfrontácii – vzniká rozpor medzi znalosťami a skúsenosťami učiteľa, medzi osobnými ašpiráciami učiteľa a záujmami organizácie, medzi aktuálnym postavením učiteľa a hodnotením perspektívy, ktorá sa pred ním otvára.
 • Z toho môžu vznikať stresové situácie, môžu sa objaviť konflikty s nadriadenými, rodičmi, kolegami…
 • Najčastejšie problémy mávajú začínajúci učitelia s udržiavaním disciplíny v triede, s motivovaním žiakov, s prispôsobovaním sa individuálnym osobitostiam žiakov a s hodnotením výsledkov.
 • Môžu trpieť aj žiaci, ak začínajúci učiteľ získava skúsenosti metódou pokusu a omylu. Na druhej strane, začínajúci učiteľ máva veľa entuziazmu pre výkon profesie, vedomie sunáležitosti ku profesii a pod. Tieto protichodné tendencie potom pôsobia u každého začínajúceho učiteľa v rozličnej miere.
Spracovala: PhDr. P. Uramová

 


Syndróm vyhorenia – burnout

 

Problémy so syndrómom vyhorenia postihujú zvlášť učiteľov zo škôl s vysokým počtom problémových žiakov a služobne i vekovo starších pedagógov. Osobnosť učiteľa, predovšetkým jeho duševná vyrovnanosť, má však zásadný význam pre psychickú rovnováhu detí. Zisťuje sa, že nervozita učiteľov, ich nepokoj, celková duševná nevyrovnanosť zanecháva stopy v prežívaní detí a ovplyvňuje ich správanie v školskom prostredí.

Za prežívaním stresu sa často skrývajú aj individuálne psychické činitele. Existujú typy ľudí, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť výskytu syndrómu vyhorenia. Majú charakteristické postoje, ich správanie má charakteristické prejavy:

 • silná potreba pomáhať (tí, ktorí viac dávajú než prijímajú),
 • sklonom k úzkostlivosti,
 • mimoriadna citlivosť, vnímavosť,
 • časté snívanie a fantazírovanie,
 • vytyčovanie príliš vysokých cieľov,
 • prílišná zameranosť na peniaze alebo moc, prílišná súperivosť a hostilnosť,
 • nedostatok času na odpočinok a relaxáciu,
 • nízka úroveň asertivity (nevedia povedať „nie“ tam, kde by mali),
 • pocit neustáleho ohrozenia svojej sebaúcty, kladného sebahodnotenia,
 • život v neustálom časovom strese,
 • zavalenie náročnými životnými podmienkami.

Syndróm vyhorenia nie je statický jav. Je to proces, ktorý prebieha stupňoch, ktoré na seba nadväzujú. U pedagogických pracovníkov má prevažne takýto charakter:

1. fáza – nadšenie Učiteľ sa snaží dať žiakom čo najviac, venuje im mimopracovný čas, snaží sa svoju prácu zlepšovať, je tvorivý, vymýšľa nové metódy, pripravuje originálne učebné pomôcky, atď.

2. fáza – stagnácia Prestáva pociťovať radosť zo svojej práce. Pod vplyvom tlaku učebných osnov, vedenia, problémových žiakov i ďalších činiteľov sa dostáva do stavu rezignácie. Stráca chuť dávať žiakom niečo navyše. Požiadavky žiakov, vedenia, rodičov ho začínajú pomaly obťažovať.

3. fáza – frustrácia Učiteľ vníma žiakov negatívne, na problémy s disciplínou reaguje častejšie donucovacími prostriedkami. Začína byť na žiakov alergický, aj bežné prehrešky zo strany žiaka pociťuje ako osobný útok. Škola je preň sklamaním.

4. fáza – apatia Učiteľ vykonáva prácu len v nevyhnutnom rozsahu. Vyhýba sa kontaktu so žiakmi, ako i odborným rozhovorom s kolegami. Medzi učiteľom a žiakmi vládne nepriateľstvo. Učiteľ vážne pomýšľa na zmenu zamestnania.

5. fáza – syndróm vyhorenia Posledná fáza predstavuje štádium úplného vyčerpania energetických zdrojov.

Medzi preventívne i intervenčné metódy proti vzniku a rozvíjaniu sa syndrómu vyhorenia môžeme zaradiť tieto stratégie:

 • poznávať svoje silné a slabé stránky,
 • vyjadrovať svoje pocity, dokázať zvládať negatívne emócie ako hnev, strach a úzkosť,
 • pestovať záujmy a záľuby, ktoré nesúvisia so zamestnaním,
 • trénovať komunikačné zručnosti, vrátane schopnosti povedať NIE,
 • dobre organizovať čas a plánovať aktivity,
 • neprepadnúť „syndrómu samaritána“,
 • vzdelávať sa – dodá to pocit kompetencie a zvýši sebadôveru,
 • znížiť na najnižšiu možnú mieru pracovnú záťaž, delegovanie práce a povinností (v krajnom prípade pomocou PN).
Spracovala: PhDr. M. Zuzová