ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

Kontakty na špeciálne pedagogičky:

Mgr. Monika Vladová
tel. č.: 055/68 23 215
e-mail: vladova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 18

Mgr. Michaela Csizmárová
tel. č.: 055/68 23 209
e-mail: csizmarova@centrumke.sk
1. poschodie – miestnosť č. 18

 

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), v rámci špeciálnopedagogického poradenstva, poskytuje poradenstvo a starostlivosť všetkým žiakom bežných základných, stredných škôl a študentom vysokých škôl. Klientom však môže byť aj dieťa bežnej materskej školy, hlavne v prípravnom ročníku, ak vzhľadom na školskú pripravenosť je potrebné dieťaťu venovať zvýšenú pozornosť.

Konkrétna špecifická odborná starostlivosť sa poskytuje  žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, t.j. žiakom s poruchami učenia, poruchami správania, poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD).

(Medzi žiakov so ŠVVP patria aj žiaci a autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, žiaci s rôznymi druhmi postihnutia telesným, sluchovým, zrakovým alebo kombinovaným, týmto žiakom poskytuje starostlivosť centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.)

     Samotnému rozhodnutiu o individuálnych potrebách žiaka predchádza vyšetrenie v CPPPaP a to psychologické a špeciálno-pedagogické. Psychológ a špeciálny pedagóg sa na základe výsledkov vyšetrení vyjadria k integrácii žiaka, či ju odporúčajú alebo nie.

     Pojem „školská integrácia“ predstavuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v bežnej triede základnej alebo strednej školy.

     Integráciou sa zabezpečuje skvalitnenie podmienok procesu vzdelávania konkrétneho žiaka so ŠVVP s dôrazom na jeho individualitu, schopnosti, možnosti a limity.

Ak je záverom z vyšetrení odporúčanie k integrácii, rodič podáva na vedenie školy žiadosť o integráciu/začlenenie žiaka spolu so správami z odborných vyšetrení. Riaditeľ školy až na základe žiadosti zákonného zástupcu a správ z odborných vyšetrení môže vydať rozhodnutie, resp. oznámenie o zmene formy vzdelávania (v súlade s možnosťami danej školy).

Následne sú učitelia, ktorí žiaka vyučujú oboznámení s individuálnymi potrebami žiaka a taktiež o možnostiach hodnotenia začleneného žiaka. Triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom a učiteľmi jednotlivých predmetov vypracujú individuálny výchovno-vzdelávací program, s ktorým je oboznámený aj rodič a schvaľuje ho riaditeľ školy.  Odporúčania individuálneho prístupu k žiakovi sú presne zadefinované v záverečnej správe zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Integrácia je platná do doby, kým nepominú dôvody na integráciu, resp. sa rodič rozhodne podať žiadosť o zrušenie integrácie (neobnovuje sa každý školský rok).

Žiak so ŠVVP – špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – (Z. č. 245/2008 Z.z.) – je žiak, ktorý „má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby… zúčastňuje sa na výchovno – vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so ŠVVP a základnej umeleckej škole.

ŠVV – potreba je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania  a primeraného začlenenia do spoločnosti