ROPRATEM (ROzvoj PRAcovného TEMpa)

ROPRATEM (ROzvoj PRAcovného TEMpa)

Príčiny pomalého pracovného tempa

 • Nedostatok schopností/ zručností
 • Osobné tempo – fyziologicky podmienené
 • Neuropsychický základ

PRE KOHO je určený?

 • Žiak s percepčno-motorickými ťažkosťami
 • Od rokov až po 99…
 • Individuálny nácvik pod vedením špeciálnej pedagogičky z poradne
 • Striedačka – rodič a napr. školský špeciálny pedagóg
 • Domáce prostredie

CIEĽ

 • zrýchlenie pracovného tempa, podpora schopností, upevnenie zručností
 • rozvoj oslabených oblastí, splniť úlohu správne rýchlokvalitne

Čo rozvíjame?

 • Práca so stratégiami                                 Sebakontrola a práca s chybou
 • Organizácia práce                                      Porozumenie čítanému
 • Sústredenie a pozornosť                         Logické myslenie
 • Vizuomotorika, grafomotorika             Intermodalita
 • Zraková diferenciácia a pamäť             …

Ako to prebieha (domáci nácvik)

 • 1 hárok / deň

Kontrola zo strany rodiča

 • správne držanie tela
 • správny úchop / uvoľnená ruka
 • primeraný tlak na podložku(fixy namiesto farbičiek ak veľmi tlačí)
 • dodržiavanie správneho tvarujednotlivých písmen, číslic, čiar, symbolov
 • súbežné vyslovovanie hlásky/ čísla v okamžiku, keď ju dieťa zapisuje
 • vhodné sú stratégie, ktoré mu uľahčia prácu

 

Materiálne zabezpečenie: súbor pracovných listov na 3 mesiace/ 15 €

V prípade záujmu kontaktujte:
Mgr. Monika Vladová
tel. č.: 055/68 23 215
e-mail:
vladova@centrumke.sk


Mgr. Monika Vladová, špeciálna pedagogička CPPPaP Karpatská 8, Košice