Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, 040 01 Košice

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje

označenie zodpovednej osoby: Mgr. Monika Vladová
adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8 Košice
telefón: 055/622 66 15
e-mail: vladova@centrumke.sk

Spôsoby podávania podnetov:

  • Písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke „Podnet – neotvárať“
  • Osobne priamo zodpovednej osobe
  • Ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba
  • Elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby