Dysgrafia

          Aj keď v poslednej dobe narastá počet deti s problémami v písaní, nie všetky majú špecifickú vývinovú poruchu učenia dysgrafiu. Tak ako existujú nepravé dyslexie, môžeme hovoriť aj o sekundárnych dysgrafických ťažkostiach. Za chyby v písaní môžeme považovať všetko, čo znižuje čitateľnosť písma (husté natlačené písmo, opakom je písmo rozťahané, nedodržiavanie linajky, zrkadlové písanie a podobne). Dysgrafia sa často vyskytuje v spojení s dysortografiou, resp. s dyslexiou. Postihuje grafickú stránku písomného prejavu. Pre jedinca s dygrafiou je písanie náročný proces, pri ktorom sa už nedokáže sústrediť na gramatiku, aj keď znalosti v tejto oblasti má.

Dysgrafia je spôsobená deficitmi predovšetkým v týchto oblastiach:

 • hrubá a jemná motorika, pohybová koordinácia,
 • zraková a pohybová pamäť,
 • pozornosť, priestorová orientácia,
 • narušenie v prepojení sluchového alebo zrakového vnemu do grafickej podoby.

Prejavy dysgrafie:

 • ťažkosti s osvojovaním, zapamätávaním a vybavovaním si písmen,
 • písmena zrkadlovo obracia alebo zamieňa,
 • písmo má rôzny sklon jednotlivých písmen, nedodržiava lineatúru,
 • znížená kvalita písma (tvar, veľkosť, sklon …),
 • s prevodom tlačeného písma do písanej podoby, nedodržiava hranice slov,
 • nesprávne držanie písacej potreby,
 • pomalé tempo a narušená rytmizácia písma,
 • zámeny tvarovo podobných písmen, číslic,
 • znížená kvalita rysovania, kreslenia a maľovania,
 • píše pomaly a kŕčovito.

Reedukácia:

 • rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky (pohyby paží, dlaní a prstov),
 • uvoľňovacie cvičenia,
 • písanie písmen a spojov medzi nimi,
 • nácvik správneho sedenia a držania písacej potreby,
 • používanie ergonomických písacích potrieb, nástavcov.

Kompenzácia poruchy:

 1. Písanie tlačeným písmom eliminuje stres z vybavovania správnych tvarov písmen, vyhľadávania spojenia medzi hláskou a písmenom. Je vhodnejšie tolerovať až na 2. stupni, na 1. stupni by sa kvalita tlačeného písma mohla zhoršovať až na nečitateľné znaky.
 2. Písanie na počítači v kombinácii s písaním rukou (kratšie celky). Pri tomto druhu kompenzácie je vhodné naučiť prstoklad, resp. dobrú orientáciu na klávesnici počítača. Aby písanie bolo plynulé, nie zdĺhavé vyhľadávanie písmen.
 3. Kopírovanie poznámok z učiva v niektorých predmetoch, kde nie je nutné priame písanie, zatiaľ čo žiak vykonáva náhradné cvičenia (kreslenie, náčrt, práca s učebnicou, relaxačné cvičenia…).

 

Dysgrafia v MKCH 10 ako F 81.8 Iná vývinová porucha školských zručností

Vývinová expresívna porucha písania


Literatúra: