Projekty

Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce

Projekt  realizovaný ako spoluúčasť na Národnom projekte II. Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava.

Bližšie informácie o NP Štandardy


Rozvíjame každé dieťa

Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“

Hlavným cieľom je zabezpečiť skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva prostredníctvom precizovania kvalitnej včasnej starostlivosti o detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v školách v územnej pôsobnosti pracoviska a podporou materiálno-technického vybavenia pracoviska formou diagnostických nástrojov.

Trvanie: 06-12/2019


Pre rovnaký štart a úspech v cieli

Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2018“

Cieľom projektu je skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a precizovanie kvalitnej ranej, včasnej starostlivosti o detí
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v školách v územnej pôsobnosti pracoviska.

Trvanie: 06-12/2018


SafeTY – Vždy pripojený!

Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Protidrogová prevencia 2017“

Podstatou programu je selektívna prevencia, ktorá sa sústreďuje na rozvoj kritického prístupu vo využívaní informačno-komunikačných technológií v záujme podpory zdravého životného štýlu, duševného zdravia, podpory ľudských práv pred zneužitím, zlepšenia sociálnej klímy medzi mládežou a podporu komunikačných a prosociálnych zručností pomocou zážitkových foriem. 

Trvanie: 06-12/2017


Nie sme tolerantní voči netolerancii

Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Protidrogová prevencia 2016“

Zameranie: vytvorenie preventívneho programu zameraného na a formovanie hraníc sociálnych vzťahov, poznať riziká a nástrahy kyberpriestoru a naučiť sa pravidlám zodpovedného správania pri internetovej komunikácii, trénovať aktívne počúvanie a formovať komunikačné a sociálne pravidlá, pochopenie, že predsudky narúšajú budovanie sociálnych vzťahov a postojov, že šírenie spoločenských stereotypov je výsledkom preceňovania jednotlivých udalostí a spravidla iracionálnym zovšeobecňovaním, naučiť sa hodnotám, ktoré podporujú ľudské práva, vedieť identifikovať prejavy xenofóbie, rasizmu, šovinizmu.

Trvanie: 06-12/2016


Rozvoj včasnej starostlivosti u deti a žiakov

Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“

Zameranie: skvalitnenie a precizovanie včasnej starostlivosti o deti so ŠVVP v činnosti na materských školách a na I. stupni základných škôl, metodické vedenie výchovných poradcov a predškolských pedagógov v danej oblasti.

Trvanie: 06-12/2015


Pozitívnou psychológiou k podpore zdravej mládeže

Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Protidrogová prevencia 2015“

Zameranie: vytvorenie preventívneho programu zameraného na podporu duševného zdravia a rozvoj životných zručností žiakov s apelom na aktívnu ochranu pred návykovými látkami a negatívnymi javmi v takej podobe, aby bol aplikovaný na vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl.

Trvanie: 06-12/2015


Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Projekt realizovaný ako spoluúčasť na Národnom projekte Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava. Kód ITMS: 26130230025

Zameranie: identifikácia a kvantifikácia rizikových skupín žiakov základných škôl (ZŠ) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), depistáž problémových žiakov, nastavenie procesu komplexnej prevencie; vývoj a inovácia poradenských metód (psychologických, špeciálnopedagogických, výchovno-poradenských), (re)štandardizácia psychodiagnostických metód a testov; digitalizácia procesov; poskytovanie špecializovaných poradenských služieb žiakom ZŠ so ŠVVP; vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov zo systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

Trvanie: 05/2013-11/2015