A1: Využitie hodnotových kariet pri kariérovom poradenstve

Terapeutické karty Svetom hodnôt sú originálnou a atraktívnou možnosťou, ako realizovať kariérové poradenstvo v individuálnej aj skupinovej forme. Karty môžu pomáhať identifikovať  a formulovať, na čom žiakom záleží, ktoré hodnoty a motívy sú pre nich v kariérovej voľbe dôležité. Poznanie vlastných pracovných hodnôt a motivátorov je dôležité pri  rozhodovacích procesoch a neskôr aj dosahovaní cieľov. Pri skupinovom použití pomáhajú hodnotové karty rozvíjať diskusiu a zdieľanie názorov, zlepšiť porozumenie druhým, prehĺbiť schopnosť rozpoznať a vyjadriť hodnoty ostatných.

Benefitom je zároveň trénovanie komunikačných zručností, kooperácie, mäkkých zručností a pod. 

Workshop je vedený interaktívnou, zážitkovou formou a je určený kariérovým poradcom, školským psychológom, každému, kto realizuje kariérové poradenstvo so skupinami žiakov (2. stupeň ZŠ, SŠ).

Lektorka: Zita Haklová, psychologička a kariérová poradkyňa,  CPP Zuzkin Park, Košice.

https://www.cppke.sk/