Podnety z panelovej diskusie o rozvoji KVaKP na bežnej škole

Osoba kariérového poradcu/poradkyne na škole. Aký by mal/mala byť? Akú podporu potrebuje? 

Dôležité je pre KP vzdelávať sa. Príležitosti pre rozvoj poradcu – školy, ktoré chcú zavádzať inovácie, ale ešte nevedia ako.
Osobnosť kariérového poradcu na škole je dôležitá (neupresnené ako).
Vzdelávanie pedagógov v kariérovom poradenstve, nielen kar. poradcov.
Podpora osobného a odborného rastu kariérového poradcu pomocou vzdelávania a skúseností.
Kar. poradca na škole má mať rolu koordinátora, nie vykonávateľa.
Pravidelné stretnutia školského podporného tímu.
Kariérový poradca by mal na škole rásť, zistiť, čo funguje konkrétne na jeho škole a nebáť sa formulovať svoje postrehy a očakávania voči vedeniu školy.
Kariérové poradenstvo sa stará o základnú tému – kým som, kým chcem byť – treba to prízvukovať a získať podporu pre tieto aktivity.
Nemá byť rolou kariérového poradcu “vydupávať priestor” pre KVaKP, ale rozvíjať. KP je spoločenská objednávka od štátu.

Miera a forma zapojenia ostatných pedagogických a odborných zamestnancov školy. Čo od nich očakávať? Ako spolupracovať?

Dôležité je vzdelávať aj pedagógov v oblasti KVaKP – vytvoriť na to podmienky.
Úloha školského podporného tímu – majú viesť učiteľov?
Zapojenie všetkých v rámci školy – pedagógovia aj rodičia. Je potrebné ich informovať a motivovať.
Komunikácia má zahŕňať aj kritiku, nebáť sa jej. 
Sprístupňovať pedagógom inšpirujúce príklady dobrej praxe.
“Banka nápadov” pre pedagógov, ktorá visí v zborovni.
Pravidelné stretávanie podporného tímu, zdieľanie nápadov, informovanie sa.
Úloha triednych učiteľov – podpora, aby realizovali aktivity.
Podporavať učiteľov, aby zdieľali navyájom, aké aktivity realizovali a s akými výsledkami.
Učiteľ vie poskytnúť informácie o tom, ktorý žiak potrebuje viac podpory.
Triedni učitelia – pravidelné stretnutia s kariérovým poradcom.

Vízia školy a jej presah do koncepcie KVaKP. Môže byť vízia školy prínosom? Ako?

Mať zadefinovanú a formulovanú víziu pomáha.
Presun od “nerozprávaj, rob, poslúchaj” ku “rozhoduj sa sám za seba”.
ZŠ Budimír – dva roky pracovali s pomocou mentora na vízii školy.  V rámci vízie majú upresnené, aký by mal byť pedagóg na škole, aký je absolvent.

Zavádzanie nových aktivít kariérovej výchovy. Čo sa oplatí vyskúšať? Dá sa to aj v rámci vyučovania?


Skúšať nové veci.
Pýtať si od žiakov spätnú väzbu, ktorú následne zohľadniť.
Zapojenie rodičov – zdroj zamestnaní (interview s rodičom).
Hovoriť otvorene o tom, čo nefunguje.
Overovať účinnosť aktivít viac krát.
Tvorba životopisu (slovenský jazyk) – prepojiť so zisťovaním informácií o povolaniach (informatika – weby) Podporovať medzipredmetové vzťahy.
Týždeň kariérového poradenstva – každý učiteľ si pripraví aktivitu.
Mentoring žiakom (15 min.) dobrovoľní – žiaci si vyberajú mentora. Možnosť rozvíjať sa v čomkoľvek chceš.
Veľké etapové celky (životopis euroobčana).
Celoživotná téma – možnosť rekvalifikácie.
Práca s falošnými cieľmi žiakov – rozoberať motiváciu podrobne.
Objav svoj potenciál – je v poriadku mať viac záujmov a byť multipotenciálny.
Zakladať si aktivity realizované v danej triede – zložka, euroobal…
Pripravovať žiakov na to, že trh práce sa mení a menia sa aj ich preferencie. O nejakú oblasť sa môžu začať zaujímať neskôr. Objavia niečo nové, to na čo sa zameriavajú ich prestane napĺňať.
Potrebné je žiadať si od detí spätnú väzbu aj y procesu aj z interpretácie (pri diagnostike).
Nebáť sa experimentovať a opakovane overovať účinnosť aktivít vo viacerých triedach. Po aktivite evaluácia – čo sa realizátorovi podarilo/páčilo, čo chýbalo?
Testovať aktivity na svojom predmete – AJ – pracovné pohovory – zapojenie ďalších/spolupráca, rozdelenie rolí.
Dôležité je naučiť žiakov odolnosti vo vzťahu k možnosti zmeny práce, prispôsobeniu sa trhu práce, dynamika, adaptabilite.


Spolupráca školy s ďalšími aktérmi. Ako a s kým spolupracovať?


CPP – nielen diagnostiku, ale aj iné a inovatívne formy kariérového poradenstva.
CPP nadväzuje na KP na škole – súčasťou anamnézy v rámci diagnostiky môže byť report školy o realizovaných aktivitách so žiakom a výsledky priebežných kariérových “checkpointov”.
Krúžky kariérových poradcov, priestor na zdieľanie a sieťovanie.

Prekážky v rozvoji KVaKP na škole. Čo nám bráni rozvíjať kariérové poradenstvo? Ako si s tým vieme a môžeme poradiť?


Nedostatok / nedostupnosť príkladov dobrej praxe.