PORADA


P o z ý v a m e
výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie,
školských psychológov ZŠ a  SŠ v okrese Košice I.  na poradu,
ktorá sa uskutoční
dňa 17. októbra 2018 (streda)
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.)
v zasadačke na 2. poschodí Okresného úradu Košice – odboru školstva 
na Zádielskej 1 v Košiciach.