PORADA KOORDINÁTOROV PREVENCIE ZŠ a SŠ

P o z ý v a m e 
koordinátorov prevencie ZŠ a  SŠ v okrese Košice I.  na poradu,
ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2019 (štvrtok) 
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.) 
v zasadačke na 1. poschodí CPPPaP Karpatská 8
v Košiciach.