INTERNÝ SEMINÁR

Termín IS:                  28. 02. 2019 (štvrtok)

Začiatok:                   8:30 hod.  (prezentácia od 8:15 hod.)

Miesto:                       CPPPaP  Karpatská č. 8, Košice (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)

Príspevky:                 1. Kariérne poradenstvo v podmienkach CPPPaP 
                                       (ref. Mgr. I. Vojtechovská)

                                   2. Canisterapia v praxi; Sebavnímanie adolescentov a body image
                                       (ref. Mgr. D. Pavligová)