Porada pre výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov ZŠ a SŠ

P o z ý v a m e 
výchovných poradcov, kariérových poradcov,
koordinátorov prevencie, školských psychológov
základných a stredných škôl  v okrese Košice I.  na poradu,

ktorá sa uskutoční dňa 2. októbra 2019 (streda) 
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.) 
v zasadačke na prízemí Okresného úradu Košice – odboru školstva v Košiciach.

Pozvánka s programom porady