OZNÁMENIE – Základné a stredné školy

Z dôvodu otvorenia diskusie o filme „Kto je ďalší?“  a rôznorodosti postojov k jeho filmovému spracovaniu a obsahu tém Vás chceme požiadať, aby ste dané filmové dielo aktuálne nezaradzovali do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

V súčasnej dobe prebieha opätovné odborné prehodnotenie filmu v gescii  Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava.    

O ich záverečnom stanovisku Vás budeme v krátkej dobe informovať.