PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCOV/KARIÉROVÝCH PORADCOV/KOORDINÁTOROV PREVENCIE/ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL

P o z ý v a m e 
výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie a školských psychológov  SŠ  v okrese Košice I.  na poradu,
ktorá sa uskutoční dňa 18. februára 2020 (utorok) 
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.) 
v zasadačke na 2. poschodí Okresného úradu Košice – odboru školstva na Zádielskej 1 v Košiciach.