PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCOV/KARIÉROVÝCH PORADCOV/KOORDINÁTOROV PREVENCIE/ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

P o z ý v a m e 
výchovných poradcov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie a školských psychológov  ZŠ  v okrese Košice I.  na poradu,
ktorá sa uskutoční dňa 19. februára 2020 (streda) 
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.) 
v zasadačke na 1. poschodí CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach.