CIEĽOVÉ SKUPINY ŽIAKOV CPPPaP/CŠPP

Na základe Metodického usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 26.04.2019 o cieľových skupinách v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa CPPPaP a CŠPP venuje zvýšenej pozornosti pri poskytovaní komplexnej starostlivosti nasledovne: