OSOBNOSŤ PORADENSTVA PRE DETI A RODINY

Na medzinárodnej odbornej konferencii Dieťa v ohrození 2018 organizovanej
VÚDPaP-om sa konal 1. ročník odovzdávania ocenení osobnostiam poradenstva. 

V kategórií  Mladý talent poradenstva 2018 získala ocenenie PhDr. Beáta Tancsáková.

Pri tejto príležitosti jej blahoželala v zastúpení
Okresného úradu Košice – odboru školstva, Mgr. Ivica Moyzesová
s riaditeľkou CPPPaP PhDr. Máriou Horváthovou, PhD.
a kolektívom CPPPaP.