OZNÁMENIE

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR

                                                    prerušujeme

poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení v období od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane.

    Vážení klienti, rodičia, pedagógovia v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí, a aj našich zamestnancov v prípade naliehavej požiadavky prosím uprednostnite telefonický, príp. emailový kontakt s nami.

t.č.:  055/622 66 15

E-mail: skola@pppke.svcmi.sk

Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení.

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Košiciach, 13.03.2020                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                              riaditeľka CPPPaP