Category Archives: Nezaradené

Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov SŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov stredných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 13.06.2023 (utorok)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti

Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023

Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska a vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že súčasťou schválenej novely školského zákona dňom 1. januára 2023 dochádza k transformácii poradenského systému. Cieľom je zjednodušiť a sprehľadniť poradenský systém. Prakticky to znamená dostupnosť a prístupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením v jednom – univerzálnom centre poradenstva a prevencie.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena názvu nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“. Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku, ktorého súčasťou je aj zlúčenie s doterajšími štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS Košice-Barca na Tešedíkovej ulici 3 a pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Sídlo kmeňového pracoviska je ako doteraz na ulici Karpatská 8, Košice. Zároveň vzniká Elokované pracovisko CPP na ulici Tešedíková 3, Košice-Barca a CPP na ulici Opatovská cesta 101, Košice.  

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Centrum poradenstva a prevencie
Karpatská 8
040 01 Košice

Kontakty a spôsob objednávania nájdete na stránke centra.

  • Naše kontakty:
Elokované pracovisko 1 CPP Tešedíková 3, 040 17 Košice-Barca
mobilný kontakt:  0903 447 809
Elokované pracovisko 2 CPP Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
mobilný kontakt:  0903 504 910

OZNAM pre rodičov

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste na vyšetrenie/konzultáciu do CPPPaP prichádzali s Vašimi deťmi zdraví. V prípade choroby bude stretnutie presunuté na iný termín.

Ďakujeme.

 

V Košiciach, 10.03.2020                                              PhDr. Mária Horváthová, PhD.
                                                                                                        riaditeľka