Oddelenie prevencie, metodiky a supervízie

 Z a m e s t n a n c i

Mgr. Ivana ANDREJČÁKOVÁ
vedúca oddelenia, psychologička

     Venuje sa práci s individuálnou klientelou prostredníctvom terapeutickej metódy zameranej na analýzu variability srdcovej frekvencie, určenej predovšetkým na tréning pozornosti, pamäte, sústredenia, učenia či zvládania stresu. Realizuje psychologickú diagnostiku žiakov materských, základných a stredných škôl, poradenstvo v oblasti kariérneho a osobnostného vývinu ako aj preventívne skupinové programy na všetkých typoch škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).


Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
psychologička

     Špecializuje sa na individuálnu a skupinovú diagnostiku, poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania pre žiakov ZŠ a SŠ a posudzovanie školskej pripravenosti u detí v MŠ. Venuje sa tiež programom orientovaným na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov v kolektívoch na školách, prednáškam a besedám pre pedagógov, rodičov a preventívnemu pôsobeniu smerovanému na žiakov. Má skúsenosti v organizačnej a pracovnej psychológii, konkrétne s výberom a posudzovaním vhodnosti zamestnancov na manažérske pozície a v poradenstve týkajúceho sa ich budúceho kariérneho smerovania.


Mgr. Alica JÁREKOVÁ
psychologička


Mgr. Lenka JURČOVÁ
psychologička

     Venuje deťom predškolského veku, ich adaptácii na nové prostredie, výchovným problémom, problémom v učení a správaní a diagnostike. Realizuje skupinové aktivity so žiakmi, individuálne poradenstvo a preventívne programy. Absolvovala som krátkodobé výcviky zamerané na lektorské a poradenské zručnosti, konferencie psychoterapeutickej spoločnosti a inštitútu koučingu Praha.


Mgr. Diana MARCIOVÁ
psychologička


Mgr. Lenka MITERKOVÁ
psychologička

     Zameriava sa na individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku a poradenstvo pre žiakov, rodičov a pedagógov, posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, problémy v učení a v správaní, ťažkosti v osobnostnom a emocionálnom vývine, poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ. Venuje sa realizácii preventívnych aktivít v oblasti predchádzania sociálno-patologických javov.


Mgr. Nikola ONDOVÁ
psychologička


Mgr. Katarína SOMOROVSKÁ
psychologička


Mgr. Andrea ŠIMKOVÁ
sociálna pedagogička


Michaela ŠPITKOVÁ
sociálna pracovníčka