Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a metodiky výchovného a kariérového poradenstva

Oddelenie sa špecializuje na:

  • pomoc pri problémoch so správaním, porúch psychického vývinu a porúch správania;
  • adaptačné problémy pri začleňovaní sa do sociálnych vzťahov (kolektív triedy) a prácu s problémovými triedami;
  • riešenie problémov komunikácie a sebaregulácie – v rodine, so školskými a inými autoritami, s rovesníkmi, s druhým pohlavím a pod.;
  • skupinové poradenské a preventívne aktivity zamerané na formovanie postojov k zdravému spôsobu života;
  • poradenstvo v oblasti závislostí, šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, týrania, zneužívania a pod.;
  • realizácia programov primárnej a sekundárnej prevencie pre deti a mládež s využitím technik skupinovej dynamiky, sociálneho učenia, metód sociálneho tréningu;
  • odbornú metodickú starostlivosť pre výchovných poradcov a prevencie;
  • projektovú činnosť a realizáciu projektov.


Z a m e s t n a n c i

PhDr. Mgr. Tomáš KŘÍŽ, PhD.
vedúci oddelenia, sociálny pedagóg a metodik, zástupca riaditeľky

     Venuje sa preventívnym aktivitám, programom zameraných na podporu zdravého životného štýlu, prevencii šikanovania, kyberšikanovania, závislostiam na IKT, rizikám internetu, prevencii látkových závislostí, obchodovaniu s ľuďmi. Podieľa sa realizácii výcvikových skupín zameraných na sociálno-psychologický výcvik pre žiakov a pedagógov, na tvorbe a realizácii projektov a podpore pri kariérovom poradenstve. Metodicky usmerňuje výchovných poradcov a koordinátorov prevencie.

Mgr. Ivana VOJTECHOVSKÁ
psychologička, metodička pre kariérové poradenstvo

     Venuje sa práci s individuálnou klientelou prostredníctvom terapeutickej metódy zameranej na analýzu variability srdcovej frekvencie, určenej predovšetkým na tréning pozornosti, pamäte, sústredenia, učenia či zvládania stresu. Realizuje psychologickú diagnostiku žiakov materských, základných a stredných škôl, poradenstvo v oblasti kariérneho a osobnostného vývinu ako aj preventívne skupinové programy na všetkých typoch škôl (MŠ, ZŠ, SŠ).


PhDr. Lucia KLASOVÁ
psychologička

     Orientuje sa na reedukáciu a korekciu deficitných kognitívnych funkcií. Využitím metódy inštrumentálneho obohatenia sa snaží zvýšiť alebo skvalitniť vnútorné predpoklady pre učenie, optimalizovať školský vývin a osobnostný vývin dieťaťa. V poradenstve využíva princípy kognitívno-behaviorálnej terapie.


Michaela ŠPITKOVÁ
sociálna pracovníčka