PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCOV a KOORDINÁTOROV PREVENCIE SŠ

P o z ý v a m e 
výchovných poradcov a koordinátorov prevencie SŠ  v okrese Košice I.  na poradu,
ktorá sa uskutoční dňa 13. júna 2019 (štvrtok) 
so začiatkom o 9:00 hod. (prezentácia od 8:45 hod.) 
v zasadačke na prízemí Okresného úradu Košice – odboru školstva
v Košiciach.