Oddelenie poradenstva osobnostného vývinu, psychoterapie a supervízie

Oddelenie sa špecializuje na:

  • terapiu a poradenstvo v akútnych záťažových a krízových situáciách – závažné traumy a konflikty (v rodine, kolektíve), zmeny zdravotného stavu;
  • subjektívne prežívanie ťažkosti – tréma, zajakávanie, úzkostné stavy, fóbie, závislosti, ťažkosti neurotického charakteru;
  • problémy v osobnostnom vývine, psychosomatické ťažkosti, identita osobnosti, depresívne stavy, suicidálne tendencie a pod.;
  • riešenie problémov v rámci individuálnej a skupinovej psychoterapie a rodinnej terapie;
  • rozvoj identity, sebapoznávania, citového a mravného života, pomoc pri vôľových, charakterových a citových problémov, otázky zmyslu života, psychohygienu a harmonický rozvoj osobnosti;
  • supervíznu činnosť;
  • odbornú metodickú starostlivosť pre školských psychológov.


Z a m e s t n a n c i

PhDr. Ľudmila CAPOVÁ
vedúca oddelenia, psychologička

     Venuje sa problematike osobnostných a emocionálnych ťažkostí detí a dospievajúcich, v spolupráci s rodinným a školským prostredím s akcentom na elimináciu porúch správania. Taktiež kariérnemu poradenstvu , ktoré je zamerané najmä na nerozhodných študentov. Zároveň vykonáva znaleckú činnosť ako znalec z oblasti psychológie evidovaná v zozname znalcov na MS SR.


Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ
psychologička


Mgr. Natália KROKAVCOVÁ
psychologička


Mgr. Lenka MITERKOVÁ
psychologička

     Zameriava sa na individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku a poradenstvo pre žiakov, rodičov a pedagógov, posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, problémy v učení a v správaní, ťažkosti v osobnostnom a emocionálnom vývine, poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu žiakov ZŠ a SŠ. Venuje sa realizácii preventívnych aktivít v oblasti predchádzania sociálno-patologických javov.


Mgr. Daniela ROZKOŠOVÁ
psychologička


Jana VARGOVÁ
sociálna a administratívna  pracovníčka